ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ - Ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ΚΑΝ

Ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ΚΑΝ

Υπάρχει πληθώρα επιδημιολογικών μελετών που επιβεβαιώνουν ότι τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων νηστείας και μη νηστείας στο πλάσμα είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Στη μελέτη Framingham Heart Study, μετά από 30 χρόνια παρακολούθησης βρέθηκε συσχέτιση κινδύνου με τα αυξημένα επίπεδα των τριγλυκεριδίων στο πλάσμα. Αυτή η συσχέτιση ήταν πιο έντονη στις γυναίκες.

Επιπλέον, οι Hokanson και Austin σε μια μετανάλυση 17 κλινικών μελετών (στην οποία αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν συνολικά 46.413 άνδρες και 10.864 γυναίκες) βρήκαν παρόμοια συσχέτιση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων του πλάσματος και των αγγειακών νοσημάτων. Αυτή η συσχέτιση παρέμενε ακόμα και μετά τη διόρθωση για την χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL, high density lipoprotein).

Στη μελέτη Copenhagen City Heart Study όπου παρακολουθήθηκαν 14.000 Δανοί (άνδρες και γυναίκες) για 26 έτη βρέθηκε ότι τα τριγλυκερίδια μη-νηστείας σχετίζονταν με κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων και στα δύο φύλα. Επίσης, βρέθηκε ότι τα μη-νηστείας τριγλυκερίδια ≥ 440 mg/dl προέβλεπαν 17 φορές στις γυναίκες και 5 φορές στους άνδρες τον κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Στη μελέτη Asia Pacific Cohort Studies Collaboration, τα μη-νηστείας τριγλυκερίδια ήταν τα ισχυρότερα στην πρόβλεψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Αυτό οδήγησε:
• το European Atherosclerosis Society, [1]
• την American Heart Association Scientific Statement [2] και
• το Expert Panel Statement, [3]

Στο συμπέρασμα ότι με τα σημερινά δεδομένα υπάρχουν αρκετά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο πλάσμα(νηστείας και μη-νηστείας) αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Βιβλιογραφία:
1. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Reiner Z, et al. Eur Heart J. 2011 July;32(14):1769-818.
2. Miller M, et al. Triglycerides and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation, 2011 May 24;123(20):2292-333.
3. Kolovou GD, Mikhailidis DP, Kovar J, Lairon D, Nordestgaard BG, Ooi TC, Perez-Martinez P, Bilianou H, Anagnostopoulou K, Panotopoulos G. Assessment and clinical relevance of non-fasting and postprandial triglycerides: an expert panel statement. Curr Vasc Pharmacol. 2011 May;9(3):258-70